Home » Meer informatie » Algemene voorwaarden Eetman

Op deze pagina vind je de Algemene voorwaarden van Eetman.

Logo 20190204 wit vierkant 396px

Algemene voorwaarden van Eetman

Bedrijf: Eetman gevestigd te Delft

Website: eetman.nl.

Versie 1.02

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bezoekers: iedereen die de website eetman.nl bezoekt en/of daaraan via communicatie deelneemt.

Opdrachtgever: degene die met Eetman (al dan niet rechtstreeks) een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen Eetman en de opdrachtgever waarbij Eetman zich verplicht aan de opdrachtgever een of meer producten of diensten te leveren tegen betaling door de opdrachtgever van de daarvoor geldende vergoeding.

Producten: zaken alsmede combinaties daarvan die door Eetman aan de opdrachtgever worden geleverd.

Diensten: werkzaamheden die Eetman in opdracht en/of ten behoeve van de opdrachtgever verricht.

Schriftelijk: wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van mededelingen die schriftelijk moeten worden gedaan, wordt daaronder ook verstaan een mededeling per e-mail.

Algemeen

De website eetman.nl is onderdeel van Eetman te Delft. Deelname aan en inschrijving bij eetman.nl, en gebruik van de website eetman.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke overeenkomst en op alle diensten en aanbiedingen die samenhangen met eetman.nl en/of worden aangeboden door eetman.nl. Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Door het afnemen van een product of dienst geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden en het privacybeleid akkoord gaat.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Eetman erkend.

Eetman garandeert dat een afgenomen product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Eetman vindt respectvolle communicatie met bezoekers via eetman.nl en sociale media belangrijk en behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van Eetman consequent misdragen. Ook kan Eetman te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen om een respectvolle communicatie te waarborgen.

Privacybeleid

Voor elk bezoek aan de website en/of websites van derden, zoals Facebook, Instagram, Google, YouTube en Twitter, elke transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Eetman verwerkt persoonsgegevens voor de acceptatie van een bestelling, de uitvoering van een overeenkomst, relatiebeheer al dan niet via de nieuwsbrief, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van zijn strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Eetman en/of de website, zijn bezoekers, opdrachtgevers en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Eetman samenwerken met derden.

Persoonsgegevens kunnen daarnaast worden gebruikt om bezoekers, inschrijvers of opdrachtgevers al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten.

Eetman verkoopt persoonsgegevens niet.

Totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen van Eetman zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een aanbieding van Eetman een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft Eetman het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Eetman te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de aanbiedingen van Eetman dertig dagen geldig.

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht bij Eetman en de aanvaarding daarvan door Eetman. De opdrachtgever aanvaardt door zijn schriftelijke bestelling, inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst wordt niet automatisch verlengd, tenzij dit door beide partijen schriftelijk is overeengekomen. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst met restitutie van gelden dient door beide partijen schriftelijk te zijn overeengekomen.

Uitvoering van diensten

Eetman zal zich inspannen de diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

Diensten bestemd voor publiekelijke vertoning op de website eetman.nl worden pas openbaar gemaakt na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.

Indien is overeengekomen dat de diensten in fasen zullen worden verleend, is Eetman gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Eetman steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

Wijziging en meerwerk

Indien Eetman op verzoek van, of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Eetman worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Eetman. Eetman is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in voorgaande alinea het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de diensten kan worden beïnvloed.

Prijzen en tarieven

Alle prijzen en tarieven op de website eetman.nl en in digitale en/of papieren documentvormen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Levering van producten en diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Eetman gehanteerde prijzen en tarieven.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Eetman overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door Eetman gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten. Indien de prijs is gebaseerd op de verwachte hoeveelheid te leveren content zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid content.

Eetman behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door Eetman worden ingevoerd.

In geval van een prijs- en/of tariefverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zal Eetman de opdrachtgever hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met deze prijs- en/of tariefverhoging, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Eetman. Indien Eetman deze mededeling niet binnen dertig dagen nadat de opdrachtgever de kennisgeving van de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans nadat de opdrachtgever redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

Facturering en betaling

Eetman factureert een product voor de verzending of online-terbeschikkingstelling van het product. Eetman factureert diensten voor de aanvang van de diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met de opdrachtgever overeengekomen.

Verzending van facturen gebeurt via e-mail naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres of naar het e-mailadres van de opdrachtgever waarmee Eetman normalerwijs communiceert.

Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden door vooruitbetaling binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Eetman aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

In geval van niet of niet-tijdige betaling door de opdrachtgever dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de opdrachtgever rustende verplichting is Eetman gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Eetman om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

Levering en leveringstermijnen

Eetman zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst een aanvang maken met de levering van de producten of diensten, indien het product althans voorradig is en/of aanvang van de diensten mogelijk is.

Alle door Eetman gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

Eetman is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zolang de opdrachtgever niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Eetman bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

Overmacht

Eetman is niet aansprakelijk, indien en voor zover zijn verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor risico van Eetman behoort te komen. Vertragingen, wanprestaties door derden, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Eetman alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Eetman behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is ook gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Eetman gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Als Eetman bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Eetman gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Klachten

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever klachten over producten en/of diensten binnen tien werkdagen na verzending of aanvang van de (online) terbeschikkingstelling van de producten respectievelijk na levering van de diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Eetman mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Eetman ter zake van gebreken in geleverde producten en diensten.

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten bezoekers en opdrachtgevers

Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de bezoeker of opdrachtgever op de website eetman.nl geeft bezoeker of opdrachtgever volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Eetman dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer voor reclame-, promotionele en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, voor eetman.nl en/of voor derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers.

Voor zover de Auteurswet dat toestaat, doet de bezoeker of opdrachtgever afstand van persoonlijkheidsrechten voor de content die hij of zij op eetman.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van het recht op naamsvermelding.

Bezoeker of opdrachtgever staat ervoor in dat beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem of haar wordt geplaatst op de website eetman.nl geen inbreuk maakt op auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart eetman.nl terzake van vorderingen van derden.

Eetman heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website eetman.nl te verwijderen indien er, naar het oordeel van Eetman, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Eetman.nl

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de namen Eetman en eetman.nl en het logo van Eetman, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Eetman.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website eetman.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Eetman.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eetman is het onder meer niet toegestaan de website eetman.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Bevoegdheden en rechten redactie eetman.nl

De redactie van eetman.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website eetman.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van eetman.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van eetman.nl, de verdere toegang tot of deelname aan eetman.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van eetman.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Aansprakelijkheid van Eetman en vrijwaring

Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Eetman geleverde content, producten en diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Eetman en andere makers van de producten en verleners van de diensten zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

De totale aansprakelijkheid van Eetman wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig product of enige dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat product of die dienst bedongen prijs (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) bedongen voor één jaar.

De opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door Eetman in de nakoming van de overeenkomst slechts inroepen, nadat de opdrachtgever Eetman deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Eetman ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Eetman in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Eetman meldt.

De opdrachtgever vrijwaart Eetman voor alle aanspraken van derden ter zake van door Eetman geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Eetman en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Beëindiging van de overeenkomst

Eetman heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten in geval van: ontbinding, faillissement, het overgaan van de zeggenschap in andere handen, of wanneer naar het redelijk oordeel van Eetman, verdere samenwerking zijn imago en voortbestaan aantast, of de opdrachtgever niet meer voldoet aan enige andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

Gegevensbeheer

Eetman houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens van bezoekers en opdrachtgevers niet verstrekken aan derden.

Eetman respecteert de privacy van de gebruikers van de website eetman.nl en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.

Eetman maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies waarmee de inschrijver zich van deze lijst kan verwijderen.

Copyright

Eetman behoudt het recht – tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Bezoekers van de website eetman.nl mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in eetman.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Eetman (ook niet via een eigen netwerk).

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op het gebruik van de website eetman.nl, waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, evenals op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

Alle geschillen met Eetman die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de website eetman.nl, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, evenals geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Eetman en opdrachtgever, tenzij Eetman er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te onderwerpen, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Over de auteur

Joost

Hou jij van koken? Ik wel! Maar ook van foto's maken en verhalen schrijven. Eetman.nl staat vol met lekkere vegetarische recepten. Het is mijn uit de hand gelopen receptenboek met vegetarisch eten dat echt lekker is. Voor iedereen die soms, zoals ik, of altijd vegetarisch wil koken.

Toon alle artikelen